Põhikiri

Mittetulundusühing VAIDA&SOO KÜLASELTS
Põhikiri
Kinnitatud MTÜ Vaida&soo külaseltsi üldkoosolekul 25.04.2008.a.
Muudetud üldkoosoleku otsusega 07.11.2018a.
1 ÜLDSÄTTED
1.1 Mittetulundusühing Vaida&soo külaselts (edaspidi nimetatud MTÜ ) on vabatahtlik, demokraatlikel põhimõtetel avalikes huvides tegutsev organisatsioon.
1.2 MTÜ ametlikuks nimetuseks on MTÜ Vaida&soo külaselts.
1.3 MTÜ asukoht on Eesti Vabariik, Harju maakond, Rae vald, Vaidasoo küla.
1.4 MTÜ majandusaasta algab 1.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.
1.5 MTÜ on iseseisev juriidiline isik, tal on oma pangaarve.
1.6 MTÜ teeb koostööd riigi-, spordi – ja kultuuriasutustega, ühiskondlike organisatsioonide ja liikumistega, teiste organisatsioonide ja klubidega, samuti muude MTÜ tegevusest huvitatud ettevõtete ja organisatsioonidega.
2. EESMÄRGID JA TEGEVUSSUUNAD
2.1 MTÜ eesmärgiks on maaelu edendamine, teede korrashoiu organiseerimine, kultuuripärandi säilitamine, meelelahutuste harrastamine, kultuuri ja traditsioonide säilitamine, spordi, tervise ja kodukultuuri edendamine, loodushoiu ja keskkonnasäästliku elulaadi harrastamine, perekonna tugevdamine Rae valla lõunapiirkonnas.
2.2 MTÜ tegevuse põhisuunad on:
 ühistegevuse korraldamine;
 elukeskkonna väärtustamine;
 kodukultuuri edendamine;
 erinevate vaba aja kasutamise võimaluste loomine ja propageerimine;
 erinevate põlvkondade liitmine;
 laste ja noortega seotud sotsiaalne ja kultuuriline tegevus;
 loodushoid ja keskkonnasõbralikkus;
 elukestva õppe propageerimine;
 turvalisuse tagamine
2.3 Oma eesmärkide saavutamiseks MTÜ:
 algatab, viib läbi ja propageerib ühisprojekte;
 teeb koostööd teiste organisatsioonidega, avalike – ja eraõiguslike isikutega;
 arendab majandustegevust sel määral, kui see on vajalik tema põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks;
 esindab külaelanikke, kaitseb nende huve ja nõudmisi;
 korraldab oma liikmeskonda ühendavaid ning kodakondseid kaasahaaravaid üritusi, koosolekuid jne;
 omab arveldusarvet pangas, teostab finantsoperatsioone krediidiasutustes ning sõlmib lepinguid asutuste, organisatsioonide ja eraisikutega nii kodu kui välismaal;
 võtab vastu annetusi, kingitusi ja pärandusi ning korraldab sihtotstarbelisi korjandusi, heategevuslikke loteriisid jne;
 astub töökorralduse otstarbel teiste ühingute ning liitude liikmeks, millel on ühinguga ühised eesmärgid ;
 omab, rendib, kasutab või käsutab kinnis- ja vallasvara;
 sõlmib juriidiliste ja üksikisikutega vajalikke ostu-müügi, tööettevõtu-, laenu-, veo-, hoiu-, käendus-, rendi-, töö- ja muid põhitegevusega seonduvaid lepinguid;
 moodustab põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks esindusi ja fonde.

3. LIIKMESKOND
3.1 MTÜ-ga võivad ühineda Eesti Vabariigis tegutsevad juriidilised ja üksikisikud, kes tunnustavad MTÜ põhikirja. MTÜ liikmeks astumiseks esitab taotleja kirjaliku avalduse.
3.2 MTÜ liikmeks vastuvõtmise otsustab ühingu juhatus taotleja kirjaliku avalduse alusel hiljemalt ühe kuu jooksul avalduse esitamisest. Juhatus korraldab ka ühingu liikmete arvestuse.
3.3 MTÜ liige võib ühingust kirjaliku avalduse põhjal igal ajal välja astuda
3.4 Liikme võib ühingust välja arvata juhatuse otsusega, kui liige ei täida käesolevas põhikirjas sätestatud kohustusi või tekitab ühingule olulist kahju. Ühenduse liige, kellel on liikmemaksu võlgnevus, ei saa kandideerida MTÜ juhatusse.
3.5 Kahe järjestikkuse aasta liikmemaksu võlgnevuse puhul ja mittereageerimisel meeldetuletustele arvatakse MTÜ liige juhatuse otsusega ühingust välja. Väljaarvatud liikmele tuleb tema väljaarvamise otsuse tegemisest ja selle põhjustest kirjalikult teatada.
4. LIIKME ÕIGUSED
4.1 osa võtta liikmete üldkoosolekust;
4.2 määrata ja olla määratud ühingu juhatuse liikmeks;
4.3 võtta osa ühingu juhatuse poolt korraldavatest üritustest vastavalt juhatuse poolt kehtestatud korrale;
4.4 kasutada teisi käesolevas põhikirjas, samuti üldkoosoleku ja juhatuse otsusega sätestatud õigusi.
5. LIIKME KOHUSTUSED
5.1 MTÜ liige on kohustatud tunnustama ja täitma MTÜ põhikirja
5.2 MTÜ liige on kohustatud tasuma õigeaegselt liikmemaksu, mille suuruse ja tasumise tähtaeg määratakse kindlaks üldkoosoleku otsusega;
5.3 Aitama kaasa ühingu põhikirjaliste eesmärkide saavutamisele.
6. MTÜ JUHTIMINE
6.1 MTÜ kõrgeimaks organiks on selle liikmete üldkoosolek, mis kutsutakse kokku üks kord aastas.
6.2 Üldkoosoleku pädevusse kuulub;
 põhikirja muutmine;
 eesmärgi muutmine;
 juhatuse liikmete määramine;
 liikmemaksu suuruse ja tasu tähtaja kindlaksmääramine;
 majandusaasta aruande kinnitamine;
 juhatuse liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes ühingu esindaja määramine;
 muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või käesoleva põhikirjaga antud teiste organite pädevusse;
6.3 MTÜ igapäevast tegevust juhib ja ühingut esindab juhatus, kuhu kuulub vähemalt kaks liiget.
6.4 Juhatuse pädevusse kuulub:
 Ühingu igapäevategevuse korraldamine;
 Ühingu liikmete arvestuse pidamine ja liikmemaksude kogumine;
 Ühingu tegevuskava ja eelarve koostamine;
 Majandusaasta aruande koostamine ja raamatupidamise korraldamine
 Ühingu vara kasutamine ja käsutamine vastavalt seaduse, käesoleva põhikirja ja üldkoosoleku otsustest tulenevatele nõuetele.
6.5 Üldkoosolek valib juhatuse liikmed ühingu liikmete hulgast. Juhatuse liige osutub valituks, kui tema poolt hääletab üle poole üldkoosolekul osalevatest liikmetest. Juhatus valitakse viieks aastaks.
6.6 Juhatus esindab ühingut kõigis õigustoimingutes.
6.7 Ühingut võib esindada kõigis õigustoimingutes iga juhatuse liige eraldi.
6.8 Juhatuse koosoleku kutsub kokku juhatuse esimees või vähemalt 1/2 juhatuse liikmeist.
6.9 Juhatus võib otsuseid vastu võtta koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil kõik juhatuse liikmed.
6.10 Juhatus võtab tööle ja vabastab töölt ühingu palgalised töötajad.
6.11 MTÜ üldkoosoleku kutsub kokku juhatus seaduses või käesoleva põhikirjaga ettenähtud juhtudel ja korras, samuti siis, kui ühingu huvid seda nõuavad.
6.12 Üldkoosoleku kokku kutsumisest peab ette teatama vähemalt seitse päeva.
6.13 Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui tema kokku kutsumisel on järgitud kõiki seadusest ja käesolevast põhikirjast tulenevaid nõudeid. Kui kohal on eelpool märgitust vähem liikmeid, kutsub juhatus hiljemalt seitsme päeva jooksul kokku uue üldkoosoleku, mis on otsustusvõimeline, sõltumata kohaletulnud liikmete arvust.
6.14 Üldkoosolek on otsustusvõimeline kui sellel osalevad vähemalt pooled ühenduse liikmed.
6.15 Igal ühenduse liikmel on üldkoosolekul õigus esindada lihtkirjalise volikirja alusel ainult ühte ühenduse liiget.
6.16 Isiku valimisel loetakse üldkoosolekul valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli. Häälte võrdsel jagunemisel heidetakse liisku.
7. MTÜ VARA JA FINANTS-MAJANDUSTEGEVUS
7.1 MTÜ varaks on temale kuuluvad materiaalsed väärtused ja rahalised vahendid, mis moodustuvad:
 sisseastumis- ja liikmemaksudest; annetustest, kingitustest ja sponsorsummadest;
 sihtotstarbelistest eraldistest;
 varast, mille MTÜ soetab;
 Varast, mille füüsiline või teine juriidiline isik võõrandab MTÜ kasuks;
 Muust seaduslikust tulust ja varast.
7.2 MTÜ vara kasutatakse: MTÜ töö korraldamiseks ja põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks vajalikel eesmärkidel.
7.3 MTÜ raamatupidamist teostatakse vastavuses Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele.
8. ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE
8.1 MTÜ ühinemine, jagunemine ja tegevuse lõpetamine toimuvad mitte-tulundusühingute seaduses sätestatud korras.
8.2 MTÜ tegevuse lõpetamine otsustatakse üldkoosolekul, kui sellise otsuse poolt hääletab vähemalt 2/3 MTÜ üldkoosolekul osalevatest MTÜ liikmetest.
8.3 MTÜ tegevuse lõpetamisel antakse pärast võlausaldajate kõikide nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist allesjäänud vara üle nimekirja kantud mittetulundusühingule või sihtasutusele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule, sh riigile või kohalikule omavalitsusüksusele, jagatakse allesjäänud vara MTÜ asutajate vahel
MTÜ Vaida&soo Külaseltsi muudetud põhikiri on vastu võetud üldkoosoleku otsusega
07.11.2018a.